ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
(Risk Assessment).

Ειδική μελέτη που γίνεται σε μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό ή ακόμα και σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο και αφορά στην αποτίμηση των κινδύνων που σχετίζονται με το υπό εξέταση αντικείμενο με σκοπό την αναβάθμιση της κατανόησης του ολικού ρίσκου που σχετίζεται με αυτό. Ως παραδοτέο έχει μια έκθεση κινδύνου που αναφέρεται σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, σε απειλές και στον βαθμό επικινδυνότητας που τα αφορά και η οποία λειτουργεί ως σημείο αφετηρίας για λήψη αποφάσεων για ενέργειες θεσμικής ή τεχνικής συμμόρφωσης ή μεταφοράς του κινδύνου.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΥΠΑΘΕΙΩΝ
(Vulnerability Assessment).

Εκτέλεση σειράς εξαντλητικών ελέγχων για την ανεύρεση ευπαθειών σε κάθε είδος υπολογιστικό και δικτυακό / διαδικτυακό πόρο. Ειδικοί έλεγχοι για συμμόρφωση με διεθνή πρότυπα όπως HIPAA, PCI DSS, OWASP κ.λπ.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
(Security Assessment).

Εκτέλεση ελέγχων αποτίμησης του επιπέδου ασφάλειας μιας επιχείρησης ή οργανισμού ή ενός συγκεκριμένου συστήματος το οποίο είναι ή πρόκειται να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία. Αποτελείται από εκτίμηση κινδύνων, εκτίμηση ευπαθειών, δοκιμές διείσδυσης και ως τελικό παραδοτέο έχει μια διεξοδική αναφορά για τα αποτελέσματα των προαναφερθέντων ελέγχων και ένα πλάνο ενεργειών για εκτέλεση διορθώσεων με σκοπό την αναβάθμιση της ασφάλειας του υπό έλεγχο αντικειμένου.

ΔΟΚΙΜΕΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ
(Penetration Test).

Εκτέλεση δοκιμών ασφάλειας που προσομοιώνουν επακριβώς πραγματικές επιθέσεις σε συστήματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών με σκοπό την ανεύρεση ευπαθειών και την επίδειξη του μεγέθους του πραγματικού κινδύνου που υφίσταται σε εγκατεστημένα συστήματα ή σε συστήματα που θα τεθούν σε παραγωγική λειτουργία. Πρόκειται για δοκιμές με ή χωρίς εσωτερική γνώση (white box – black box) από το εσωτερικό ή το εξωτερικό του οργανισμού.

ΔΟΚΙΜΕΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ
(WiFi Penetration Test).

Πρόκειται για την εκτέλεση δοκιμών ασφάλειας σε ασύρματα δίκτυα οι οποίες προσομοιώνουν πραγματικές επιθέσεις, με σκοπό την μη εξουσιοδοτημένη είσοδο σε αυτά.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
(Social Engineering).

Απόπειρα εκμετάλλευσης του ανθρώπινου παράγοντα εκτελώντας μεθοδολογίες σχεδιασμένες για να οδηγήσουν εξουσιοδοτημένα άτομα μιας επιχείρησης ή οργανισμού να εκτελέσουν ενέργειες που δεν θα έπρεπε υπέρ ενός επιτιθέμενου ο οποίος σκοπεύει να αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε συστήματα ή πληροφορίες.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
(Security Policies).

Μελέτη και συγγραφή κατάλληλων πολιτικών ασφάλειας για διασφάλιση των κινδύνων που σχετίζονται με τα ειδικά χαρακτηριστικά μιας επιχείρησης ή οργανισμού, με σκοπό την ευθυγράμμιση με τις ορθές πρακτικές, τη θεσμική συμμόρφωση και τα επιλεγμένα πρότυπα διαχείρισης κινδύνου ή διαχείρισης πληροφοριών.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
(Hardening).

Παραμετροποίηση συστήματος σε κατάλληλες τιμές για την ενίσχυση της ασφάλειας του, καθώς και εγκατάσταση κατάλληλων εφαρμογών που αναβαθμίζουν την ασφάλεια ενός συγκεκριμένου συστήματος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Αναζητήστε μία λύση.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ